شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ عصراين جمعه دلگير وجود تو کنار دل هر بيدل آشفته شود حس، تو کجايي گل نرگس؟ به خدا آه نفسهاي غريب تو که آغشته به حزني ست ز جنس غم وماتم، زده آتش به دل عالم و آدم، مگر اين روز و شب رنگ شفق يافته؟ در سوگ کدامين غم عظمي به تنت رخت عزا کرده اي عشق مجسم که به جاي نم شبنم مي
تسبیح دیجیتال
پارسا-35
رتبه 0
0 برگزیده
193 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top